Kubbealtı Kursları Başlıyor
Lütfen Bekleyiniz...

MÜSELLES

(ﻣﺜﻠّﺚ) sıf. (Ar. teѕlіѕ “üçlemek”ten muѕelleѕ)
1. Üç kısım veya üç parçadan oluşan, üçlü: Bâhusus ki aynı maksatla îtilâf-ı müselles mün’akit bulunuyordu (Cenap Şahâbeddin). Bir ara ittifâk-ı müsennâ, bilâhare îtilâf-ı müselles hâdis oldu (Ahmet Râsim).
2. mat. Üçe katlanmış, üçle çarpılmış. ♦ i.
3. geo. Üçgen: Su böcekleri gibi gittikçe açılan bir müselles resmederek yaklaşıyorlar (Refik H. Karay). İşte hayat müsellesinin üç köşesi: Gelmek, çekmek, ölmek (Sâmiha Ayverdi).
4. mus. Her bendi üç mısrâlı olan güfte.
5. Üzüm şırasının üçte biri kalacak şekilde kaynatılmasıyle elde edilen ve haram sayılmayan bir nevi şarap: Bugün bana ta’n eylemesin dün gece sôfî / Halvette müselles içip okurdu murabba’ (Zâtî’den). Müselles gösterir dâim temâşâ eylesen elde / Meğer kim pâre-i elmastır câm-ı dırahşânı (Bâkî). Murabbâ hamrı müselles deyü satar zâlim / Şarâbın üstüne hürmet biraz da hîle katar (Nedim’den). Birer müselles attık (Ahmet Râsim).
6. Güzel kokulu bir krem: Müselles tâbir olunan ıtır ile sakalını ta’tir ederken ezkazâ yellenir (Fâik Reşat).
ѻ Müselles-i kāimü’z-zâviye: geo. Dik açılı üçgen, dik üçgen. Müselles-i mütesâvi’l-adlâ: Eşkenar üçgen. Müselles-i mütesâvi’s-sâkayn: İkiz kenar üçgen.
● Müsellese (ﻣﺜﻠّﺜﻪ) sıf. Müselles kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı mânâdaki müennes şekli.
● Müsellesî (ﻣﺜﻠّﺜﻰ) sıf. (nispet eki -і ile) Üçgene benzeyen, üçgen şeklinde olan: Müsellesî, bükülüp kulakları örtmek şartıyle başa sarılmış beyaz veya reng-âmiz mendil… (Ahmet Râsim).

Kubbealtı Mûsikî Dersleri Başlıyor!

Side Banner