ESVED

(ﺍﺳﻮﺩ) sıf. (Ar. seved “siyah olmak”tan esved) Siyah, kara.